Правила оформлення

Статті надсилаються у двох примірниках українською, російською чи англійською мовою з супровідним листом від організації, внутрішньою рецензією та експертним висновком. Стаття передається електронною поштою за адресою yuriev1908publisher@gmail.com або додається будь-який електронний носій із записом статті. Для іноземних авторів достатньо подати статтю лише англійською мовою. Обсяг − до 10 сторінок друкованого тексту для експериментальних статей, до 15 – для оглядових, враховуючи ілюстрації та бібліографію. Остання сторінка тексту другого примірника повинна бути підписана авторами та керівником роботи.

Посилання на літературу в тексті позначається порядковим номером джерела [у квадратних дужках]; список використаних джерел подавати у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті.

Структура статті: УДК. Назва статті (до 10 слів трьома мовами). Автори (прізвище та ініціали трьома мовами). Назва установи, де працюють автори (трьома мовами). Країна (трьома мовами). Анотація мовою написання статті (українською, російською або англійською) до 50 слів. Ключові слова (до 10 слів). Короткий Вступ, де вказати до якої області науки відносяться дослідження та довести їх актуальність. Аналіз літературних джерел, постановка проблеми, де проводиться аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Мета і задачі досліджень. Матеріал і методика. Обговорення результатів з повним обґрунтуванням. Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Список використаних джерел, оформлений за вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та список використаних джерел (References), оформлений за вимогами СВЕ/CSE, варіант С-S (за порядком згадування у тексті). Правила цитування детально викладено на веб-сторінці збірника www: selektsia-nasinnitstvo.com.ua. Розширені анотації англійською (Abstract) та російською мовами (100–250 слів) з ключовими словами; у цих анотаціях мають бути виділені такі ж рубрики, як і в статті (за виключенням Аналізу літературних джерел).

У References в українських, російських чи інших джерелах, які наведено кирилицею, П.І.Б. авторів, назву журналу, видавництва вказувати за допомогою транслітерації, назву статті (книги) подавати в перекладі на англійську мову.

Текст має бути набраним у редакторі MS Word для Windows (версії 95 та вище), шрифт Times New Roman, розмір літер 12, через один інтервал, сторінка А4 (21,0 см × 29,7 cм). Графіки, діаграми повинні бути побудовані в MS Word (Word Graf), або малюнком, фото у форматах TIFF, РСХ, JPEG.

До статті обов’язково додаються окремим файлом поштова та електронна адреси для листування, контактні телефони, код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, слід обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/.

Редколегія лишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають тематиці збірника, містять застарілі (5–7 річної давності) або однорічні результати та оформлені не за правилами. Редколегією міжвідомчого тематичного наукового збірника «Селекція і насінництво» здійснюється зовнішнє та внутрішнє рецензування статей, що надсилаються для опублікування (згідно вимог міжнародної видавничої етики – подвійне сліпе: членами редакційної колегії та провідними спеціалістами у відповідній галузі).

Строки подачі статей редколегія не обмежує.

 

Статті надсилають за адресою:

Редколегія збірника «Селекція і насінництво»

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН

пр. Московський, 142, Харків-60, 61060

тел. (057) 392-13-43, факс (057) 779-84-17

е-mail: yuriev1908publisher@gmail.com

Надіслати статтю

Стаття успішно надіслана

Надіслати статтю

Ваш IP заблокован

Збірник